Audit01

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo


Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:


Pri neplatcovi DPH

 • vedenie peňažného denníka

 • vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov (evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)

 • vedenie bankovej knihy

 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku

 • vedenie pokladničnej knihy

 • vedenie odpisových kariet


Pri platcovi DPH

 • vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)

 • vedenie peňažného denníka

 • evidencia daňových dokladov

 • vedenie pokladničnej knihy

 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr

 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku

 • vedenie odpisových kariet

 • vedenie bankovej knihy

 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch a Výkazu o majetku a záväzkoch) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôbPodvojné účtovníctvo
 

Nasledovné kroky popisujú postup našej spolupráce:


 • Doručíte nám všetky účtovné doklady včas

 • Doklady zoradíme a zaúčtujeme

 • Po ukončení Vás budeme informovať o výsledku

 • Doručíme Vám požadované výstupy spolu s účtovnými dokladmi


Súčasťou vypracovania podvojného účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

 • vedenie účtovného denníka

 • vedenie hlavnej knihy

 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr

 • vedenie bankovej knihy

 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

 • vedenie pokladničnej knihy


Pri platcovi DPH

 • vedenie účtovného denníka

 • vedenie hlavnej knihy

 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr

 • vedenie bankovej knihy

 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

 • vedenie knihy daňových dokladov

 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)

 • vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu

 • vedenie pokladničnej knihy


Pre každého klienta

 • vytvorenie rámcovej účtovnej osnovy

 • vytvorenie účtovného rozvrhu

 • vedenie denníka účtovných zápisov

 • vedenie hlavnej knihy

 • vedenie knihy pokladnice

 • vedenie knihy prijatých, odoslaných faktúr

 • vedenie knihy ostatných záväzkov a pohľadávok

 • vedenie knihy sociálneho fondu

 • evidencia krátkodobého majetku

 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

 • vystavovanie prevodných príkazov

 • vypracovanie dane z motorových vozidiel

 • evidencia čerpania PHM

 • konzultácie a poradenstvoKontaktujte nás a pripravíme vám ponuku služieb pre potreby vašej spoločnosti.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky