Audit01

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Mzdy

Mzdy a personalistika

Našim klientom v oblasti mzdovej a personálnej agendy ponúkame flexibilitu a širokú škálu služieb pre neobmedzený počet zamestnancov. V rámci personalistiky vám zabezpečíme činnosti od vykonávania čiastkových služieb až, po kompletnú správu personálneho oddelenia v súlade s najnovšími právnymi normami.Ochrana osobných údajov – zodpovedné osoby,  informačný systém MRP.


Súčasť mzdovej agendy
Vyhotovujeme:

 • pracovné zmluvy, dohody oáci mimo pracovného pomeru, dohody o brigádnickej práci študentov

 • spracovanie miezd zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, azáklade dohôd

 • dohody o zmene pracovnej zmluvy

 • dohody o rozviazaní pracovného pomeru, výpovede, vystavenie zápočtových listov zamestnancov a ďalšie

 • evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • zápočtové listy o odpracovanej dobe

 • potvrdenia o príjme

 • potvrdenia o zamestnaní

 • mzdové  listy

 • zabezpečovanie oznamovacích povinností do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní

 • registračné listy fyzickej osoby, vedenie agendy vo vzťahu k doplnkovým dôchodkovým poisťovniam, inštitúciám v súlade s aktuálnymi zákonmi

 • vypracovamie mesačných výkazov pre poisťovne

 • elektronické exportovanie výkazov do príslušných poisťovní

 • podklady pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

 • zostavy, výplatné listiny, výplatné pásky, rekapitulácie

 • kontrola evidencia dokladov vo vzťahu k neprítomnosti zamestnancov na pracovisku (PN, OČR, dovolenkové lístky, priepustky)

 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daňového úradu

 • podklady k úhrade miezd pracovníkom, poistného a odvodov dane

 • zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné hlásenia oých preddavkoch


Využite výhody našich služieb a zefektívnime personálnu agendu vašej spoločnosti. Odbremeníme vás od  zbytočných nákladov a časovej náročnosti, spojenou s vedením mzdovej a personálnej agendy. Rozsah poskytnutých služieb závisí od individuálnych požiadaviek klientov.Kontaktujte nás a pripravíme vám ponuku služieb pre potreby vašej spoločnosti.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky