Audit01

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O nás


Naša spoločnosť

Naša spoločnosť spolupracuje s viac ako sto zákazníkmi, pri vedení účtovníctva pre veľké spoločnosti cez stredné firmy až po živnostníkov. Počas obdobia spolupráce sme nazbierali obrovské množstvo skúseností a vedomostí, ktoré uplatňujeme v prospech našich klientov. Našim klientom ponúkame pracovný vzťah založený na vysokej profesionalite, dostupnosti poskytovaných služieb a vzájomnej dôvere získaný dlhodobým poskytovaním účtovných služieb.


Orientácia na zákazníka a individuálny prístup


Snažíme sa u každého zákazníka uplatňovať individuálny prístup a v rámci poskytovania účtovných služieb mu ponúknuť aj pridanú hodnotu vo forme konzultácií a poradenstva v oblasti účtovníctva, daní, mzdy a personalistiky. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce so zákazníkom je aj posudzovanie vecnej a formálnej správnosti daňových dokladov z hľadiska oprávnenosti ich použitia ako nákladov.
Individuálne pre zákazníkov vedieme účtovníctvo on-line, no vieme zabezpečiť aj pre zákazníkov rámci celého Slovenska.

Za vedenie účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť


Pokiaľ sa rozhodnete využiť účtovné služby našej spoločnosti, ručíme vám za dodržanie termínov. Presunom účtovnej agendy na našu firmu súvisí aj presun plnej zodpovednosti. Za správnosť vedenia účtovnej agendy zodpovedáme v plnom rozsahu, zmluvne garantujeme rozsah poskytovaných služieb, maximálnu diskrétnosť, ako aj zodpovednosť za nami spôsobené škody. Naša spoločnosť má uzatvorenú   poistnú zmluvu oza spôsobené škody vúčtovníctve.


Pravidelne sa školíme a sledujeme zmeny v legislatíve


Sledovanie neustálych zmien v legislatíve a kontinuálny profesionálny rast našich pracovníkov je pre nás mimoriadne dôležitý. Sledujeme aktuálne legislatívne dianie v oblasti účtovníctva a jeho dopady na účtovníctvo, pravidelne sa zúčastňujeme potrebných odborných školení. Ak je to nevyhnutné  informujeme našich klientov o pripravovaných alebo prebiehajúcich zmenách a novinkách v oblasti účtovníctva.


Na požiadanie klientov zastupujeme  ich pred orgánmi štátnej správy


Na požiadanie zastupujeme klienta v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom. Jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, zabezpečujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď. ako súčasť ceny za účtovné služby v snahe maximálne odbremeniť našich klientov.


Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty


Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný zaregistrovať sa na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.


Rozsah poskytovaných služieb

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva

  • spracovamie podkladov a evidencia DPH, dane k motorových vozidiel

  • spracovanie mzdovej a personálnej agendy: výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, spracovanie ročného zúčtovaniana

  • preddavkov na daň zo závislej činnosti, podklady pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

  • kommunikácia s poisťovňami, ELDZ, rôzne potvrdenia zamestnancom

  • spracovanie štatistických výkazov pre štatistické úrady

  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmu FO a PO,

  • kommunikácia s daňovými úradmi

  • realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností

  • zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky