Správa o transparentnosti v zmysle § 24 zákona

č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

 

Úvod

 

Ako audítor SKAU, ktorý vykonáva audit individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok, som vykonala audit konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejného záujmu – obcí, ktoré majú majetkovú účasť v obchodných spoločnostiach. Na základe tejto skutočnosti zverejňujem túto ročnú správu o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

 

Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu k 31.12.2010, pokiaľ nie je uvedené inak.


1. Právna forma  a vlastníctvo

 

Audítorskú činnosť vykonávam ako fyzická osoba, člen SKAU, zapísaná v zozname SKAU č. licencie 469 od roku 1994. Činnosť vykonávam vo vlastnom mene a prehlasujem, že spĺňam ustanovenia § 3, ods. 1 a 2  zákona o audítoroch. IČO pridelené štatistickým úradom SR: 33546606.


2. Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete

 

Nie som súčasťou siete v zmysle § 2, ods.10 Zák. č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Pri svojej činnosti spolupracujem s Ing. Katarínou Görgeiovou č. licencie SKAU: 416.


3. Popis štruktúry riadenia

 

V súlade s § 21, ods.1 audit vykonávam ako audítor – fyzická osoba – vo svojom mene a na vlastný účet.

Pri svojej činnosti sa riadim Etickým kódexom audítora SKAU a Medzinárodnými audítorskými štandardami.


4. Popis vnútorného systému  zabezpečenia kvality

 

Ako audítor – fyzická osoba -  zodpovedám za kvalitu vykonaného auditu. S cieľom zabezpečiť kvalitu vykonávaného kvalitu využívam samokontrolu, ktorá spočíva v opakovanom preverení významných skutočností a záverov auditu pred vydaním správy. Okrem samokontroly využívam aj prácu spolupracujúcej audítorky, ktorá spočíva vo vzájomnej kontrole výsledkov auditu.

 

Vyhlásenie o účinnosti fungovania vnútorného systému zabezpečenia kvality.

 

Ako zodpovedný audítor vyhlasujem, že horeuvedený systém kontroly účinne poskytuje primerané ubezpečenie, že audítor dodržiava platné odborné štandardy a zákonné požiadavky, a že vydané audítorské správy sú vypracovávané  a vydané v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a Etickým kódexom a primerane zodpovedajú okolnostiam.


5. Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality

04. 10. 2011


6. Zoznam auditovaných subjektov verejného záujmu, v ktorých audítor v predchádzajúcom účtovnom období  uskutočnil  audit podľa zákona o audítoroch

 

Obec Jesenské IČO:  00318833

Obec Donovaly IČO: 00313386


7. Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora

 

Pri vykonávaní auditu dodržiavanie požiadavky nezávislosti je zabezpečené:

 

-          písomným vyhlásením audítora o nezávislosti pred podpisom zmluvy ku každej zákazke. Vyhlásenie je súčasťou dokumentácie danej zákazky.

-          Priebežným vyhodnocovaním nezávislosti až do ukončenia auditu v danej účtovnej jednotke.


8. Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní

 

Pre zabezpečenie kvality audítorskej činnosti využívam predovšetkým vzdelávacie aktivity zabezpečované SKAU a v prípade potreby aj ponuky iných vzdelávacích inštitúcií. V značnej miere využívam odbornú literatúru.

Dodržiavam počet hodín vzdelávania v rámci vzdelávacieho cyklu sledovaného SKAU.

Asistenti rovnako plnia predpísaný počet hodín vzdelávania.


9. Finančné informácie


60 % zo všetkých príjmov predstavujú príjmy z audítorskej činnosti.

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 31.3.2015